Algemene verkoopsvoorwaarden

Versie van 14/03/2022.

De onderhavige algemene voorwaarden hebben tot doel de contractuele relatie te regelen tussen de klant en de heer Auquier Jean-François, zelfstandige natuurlijke persoon onder de naam Nest Vini & Cicchetti, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0754 453 528, wiens bedrijf gevestigd is in de Karmelstraat 8 – 4020 Luik en wiens contactgegevens 0479 54 16 08 en Nestvini@gmail.com zijn.

Hierna de “Vennootschap” genoemd;

Onder “Klant” wordt verstaan de particulier met een leveringsadres in België, niet-professioneel, gekwalificeerd als consument door het wetboek van economisch recht, die de producten van de Vennootschap op haar Site koopt.

De onderhavige algemene voorwaarden hebben tot doel de contractuele relatie te regelen tussen de klant en de heer Auquier Jean-François, zelfstandige natuurlijke persoon onder de naam Nest Vini & Cicchetti, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0754 453 528, wiens bedrijf gevestigd is in de Karmelstraat 8 – 4020 Luik en wiens contactgegevens 0479 54 16 08 en Nestvini@gmail.com zijn.

Hierna de “Vennootschap” genoemd;

 

 

Onder “Klant” wordt verstaan elke persoon, persoon of onderneming, die gebruik maakt van de diensten of de producten van de Onderneming koopt.

 

Artikel 1 – Algemeen

 • Het doel van deze algemene voorwaarden is het regelen van de

contractuele relatie tussen de Klant en de Vennootschap.

 • Deze laatste is actief op het gebied van

verkoop van alcoholische dranken. De Vennootschap baat ook een online winkel uit die gehost wordt op de website www.nestviniecicchetti.com (hierna de “Site”).

 • De Vennootschap biedt met name een aantal verschillende producten aan die online kunnen worden gekocht

soorten wijn.

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle

aankoop gedaan door de Klant op de Site of zodra de Klant de offerte of bestelbon van de Vennootschap ondertekent of zodra een betaling wordt uitgevoerd, overeenkomstig artikel 6. Zij betreffen de gehele contractuele relatie tussen de Vennootschap en de Klant, van het plaatsen van de bestelling tot de betaling en de levering. De Cliënt wordt geacht deze te hebben gelezen en begrepen. Indien de offerte elektronisch wordt gevalideerd, is de Klant door deze algemene voorwaarden gebonden zodra deze elektronisch door het bedrijf zijn aanvaard of schriftelijk door het bedrijf zijn bevestigd, in welke vorm dan ook.

 • Deze voorwaarden hebben voorrang op alle andere

andere algemene of bijzondere voorwaarden. Zij kunnen te allen tijde door de Vennootschap worden gewijzigd. In dat geval verbindt deze laatste zich ertoe de Klant te informeren en zullen de gewijzigde algemene voorwaarden automatisch van toepassing zijn op elke volgende online aankoop van de Klant op de Site.

 • In het geval dat, naast deze Algemene Voorwaarden van

Indien de bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt het bovenstaande ook voor deze bijzondere voorwaarden. In geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden kan de consument zich steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het gunstigst is.

Artikel 2 – On-line aankoopprocedure en prijzen

 • De werking van de Site is als volgt vastgesteld:
 1. De Klant maakt verbinding met de website van de Vennootschap. 2. De artikelen zijn nauwkeurig omschreven op de Site en dit maakt een correcte evaluatie van het aanbod mogelijk. 3. De klant selecteert artikelen en plaatst deze in het winkelmandje. Hij verklaart zich dus bereid een bestelling te plaatsen. 4. Na registratie voert de Klant zijn leverings- en facturatiegegevens in. Het totale bedrag van de bestelling, inclusief alle belastingen en verzendkosten wordt aangegeven. Indien een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft of aan speciale voorwaarden is onderworpen, wordt dit bovendien altijd op de Site vermeld. 5. Na een volledig overzicht van zijn bestelling te hebben ontvangen, bevestigt de Klant zijn bereidheid om tot betaling over te gaan. 6. De klant wordt naadloos doorgestuurd naar de betalingsmodule, waar hij zijn betalingsvoorkeuren en -instellingen invoert. Geaccepteerde betalingsmethoden zijn Bancontact/Visa/Mastercard/Paypal/Stripe. De Vennootschap heeft geen toegang tot de informatie over de gebruikte kredietkaart. De vertrouwelijkheid van de informatie is dus gewaarborgd. Transactiegegevens worden gecodeerd met SSL-technologie en over het internet verstuurd. Om met SSL te betalen is speciale software nodig (beveiligde SSL-verbinding = slotje in de statusbalk van uw browser). De transactiekosten worden gedragen door de Vennootschap. 7. De betaling wordt aangevraagd bij de betrokken financiële instelling. 6. De Klant ontvangt het resultaat van de transactie per e-mail, die hij kan afdrukken en bewaren als bewijs. 8. De Vennootschap voert de nazorg uit en stuurt het pakket naar de Klant in overeenstemming met deze algemene voorwaarden. Elke wijziging door de Klant zal leiden tot een wijziging van de orderbevestiging en, in voorkomend geval, van de vermelde totale kosten.
 • Gedurende de in de offerte vermelde geldigheidsduur is de

De prijzen van de aangeboden wijnen worden niet verhoogd, met uitzondering van prijswijzigingen als gevolg van wijzigingen in de BTW- en accijnstarieven.

 • De prijzen van de Vennootschap zijn inclusief alle belastingen en heffingen.

diensten.

 • In ieder geval worden de producten in een mandje of

online bestelde artikelen blijven eigendom van de Vennootschap tot volledige betaling is ontvangen. Geen enkele bestelling wordt verwerkt zonder geldige betaling van de geregistreerde kaarthouder.

 • De Klant blijft als enige verantwoordelijk voor zijn of haar

contact. Hij/zij is verplicht ervoor te zorgen dat de nodige wijzigingen op de Site worden aangebracht, bijvoorbeeld in het geval van een nieuw e-mailadres, om de correcte uitvoering van de stappen 4, 5 en 6 mogelijk te maken.

 • De prijzen op de Site zijn geldig op de datum van de

en zijn onderhevig aan verandering. De definitieve prijs wordt aan de Klant meegedeeld bij de bevestiging van de verkoop op de Site.

 • De site is op de meest consciëntieuze wijze tot stand gekomen

mogelijk. Het is bedoeld om de door de Vennootschap aangeboden producten te presenteren. De informatie op de Site kan worden gewijzigd. De Klant wordt daarom aangeraden de informatie waarover hij beschikt te controleren alvorens contact op te nemen. In geen geval is de Vennootschap contractueel gebonden door enige informatie die op de Site ter beschikking wordt gesteld.

 • Door zijn online bestelling te valideren, verklaart de Klant

minstens 18 jaar oud zijn. Indien dit niet het geval is, is alleen de Klant verantwoordelijk. De verkoop kan in geen geval nietig worden verklaard en de aansprakelijkheid van de Vennootschap kan om die reden niet in twijfel worden getrokken.

 

Artikel 3 – Klantenovereenkomst en contractuele documenten

 • Door de bestelling te valideren, geeft de Klant zijn voornemen te kennen om

een koopovereenkomst sluiten met inachtneming van deze algemene voorwaarden. Hij/zij verklaart tevens dat alle over hem/haar verstrekte informatie juist en geldig is. De Vennootschap kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in dit verband.

 

Artikel 4 – Offertes, prijzen en contractuele documenten

 • Behalve een bestelling via de website,

is een voorafgaande uitwisseling tussen de Vennootschap en de Klant noodzakelijk. Na afloop van deze periode zal de Onderneming een gedetailleerde offerte of bestelbon voor de gewenste dienst(en) en/of voor het (de) te leveren product(en) indienen. Deze offerte is 30 kalenderdagen geldig.

 • In geval van een aankoop die een vertraagde levering vereist

(“Order”), behoudt de Onderneming zich het recht voor van de Klant betaling van een voorschot te verlangen en worden de leveringstermijnen slechts ter informatie gegeven. In geen geval kan de Vennootschap verantwoordelijk worden gesteld voor een vertraging in de levering.

 • Elke wijziging geformuleerd door de Klant, na levering van de

Indien de klant de offerte niet aanvaardt, zal deze worden gewijzigd en zullen, indien nodig, de kosten van de Dienst(en) en/of het (de) product(en) worden aangepast.

 • Prijzen zijn onder voorbehoud van

buiten de controle van de Vennootschap. In geval van een door de leverancier opgelegde prijsverhoging zal de Klant hiervan naar behoren in kennis worden gesteld.

 • Het akkoord van de Klant met de inhoud van de offerte of de bestelling

orde, kan worden gegeven: (i) door ondertekening van de offerte met de handgeschreven woorden “bon pour accord” en de datum van ondertekening; (ii) door middel van een bevestiging per e-mail.

 • In ieder geval kan de offerte ondertekend worden teruggestuurd door

per post of e-mail, mits de toestemming van de Klant zichtbaar, herkenbaar en ondubbelzinnig wordt vermeld.

 • In het geval dat de offerte door de Vennootschap is uitgegeven door

De Klant aanvaardt uitdrukkelijk dat deze uitwisseling de contractuele relatie vormt en kan dienen als bewijs van het bestaan van het contract.

 

Artikel 5 – Kortingen

 • Kortingen of rabatten kunnen worden toegekend aan

Klant. Indien nodig kan een specifieke code op de site worden gecodeerd. Deze kortingen of rabatten houden geen recht in voor de Klant. Zij worden toegekend rekening houdend met de professionele relatie tussen de Vennootschap en de Klant en/of de hoeveelheden bestelde producten. Deze kortingen of rabatten zijn bovendien strikt gebonden aan de betrokken bestelling en kunnen in geen geval als algemeen worden beschouwd.

 

Artikel 6 – Betaling (behalve voor bestellingen op de website – zie artikel 2)

 • De Klant verplicht zich tot betaling op de volgende wijze

door contant geld of bankoverschrijving;

 • Naast de toepassing van de eerste alinea van deze

De facturen zijn betaalbaar binnen 15 dagen na afgifte.

 • De factuur wordt per post of e-mail verzonden door

de vennootschap aan de cliënt. In geval van verzending per e-mail gebeurt dit naar het e-mailadres dat de Klant bij de ondertekening van de offerte heeft meegedeeld. De Vennootschap is op geen enkele wijze aansprakelijk indien het door de Klant opgegeven e-mailadres onjuist is.

 • Bovendien, als het e-mailadres van

In het geval dat de Klant niet in staat is contact op te nemen, is de Klant verplicht de Vennootschap daarvan onmiddellijk in kennis te stellen. Er wordt geen extra betalingstermijn toegekend aan de Klant die de wijziging van het e-mailadres voor de verzending van de factuur(en) niet heeft doorgegeven.

 • Naast het bovenstaande, elke niet op tijd betaalde factuur

Het vereiste bedrag zal automatisch onderworpen zijn aan de wettelijke rente.

 • De eigendomsoverdracht van het verkochte product is slechts effectief

alleen bij volledige betaling. Voordien blijft het product volledig eigendom van de Vennootschap, ook in geval van gedeeltelijke betaling door de Klant.

 

Artikel 7 – Annulering van een bestelling door de Vennootschap

 • In geval van annulering van een order door het Bedrijf, als gevolg van

Om redenen buiten haar wil (verdwijning van een besteld product, faillissement van een leverancier, bijvoorbeeld en zonder exhaustief te zijn) verbindt de Vennootschap zich ertoe om aan de Klant producten van gelijkaardige aard aan te bieden. Deze is vrij om te aanvaarden of te weigeren.

 • In geval van annulering van een Order door de

De Vennootschap kan van de Klant een schadevergoeding eisen van 10% van de waarde van de Bestelling. Dit kan door de Onderneming zonder voorafgaande kennisgeving worden geëist.

 

Artikel 8 – Leveringstermijnen en -methoden

 • De aankoopbevestiging vermeldt een levertijd. Als

het bestelde product op voorraad is, kan het binnen 1 tot 4 werkdagen geleverd worden. Artikelen die niet in voorraad zijn, worden binnen 20 werkdagen geleverd. Deze periode wordt ter indicatie gegeven. Indien tijdige levering niet mogelijk is, zal de vennootschap de klant steeds vóór de geplande leveringsdatum informeren. Indien deze informatie niet voor de geplande leveringsdatum kan worden verstrekt, geeft de Vennootschap de Klant het recht de bestelling kosteloos te annuleren. In dit geval wordt de terugbetaling door de Maatschappij uitgevoerd binnen 30 dagen na de annulering.

 • De Vennootschap behoudt zich het recht voor om

levering tijdens bepaalde periodes. De Vennootschap verbindt zich ertoe haar klanten hiervan vooraf in kennis te stellen. zal de Vennootschap de geplaatste bestellingen leveren zodra de zaken worden hervat.

 • Leveringen vinden plaats op het leveringsadres

meegedeeld bij de bestelling.

 • 4. Bij de bestelling kiest de Vennootschap een van de volgende leveringswijzen: (i) levering door de Vennootschap, (ii) levering door een derde vervoerder. Op basis van de gekozen leveringswijze wordt een vast bedrag voor de leveringskosten toegevoegd aan het bedrag van de bestelling, zoals vermeld in artikel 2. Bovendien kan de Vennootschap geenszins aansprakelijk worden gesteld indien zij de bestelling niet zelf levert. Bij levering door een vervoerder zijn de aan het vervoer verbonden risico’s bijgevolg uitsluitend ten laste van de vervoerder en wel zodra de te leveren Bestelling bij de vervoerder in bewaring is gegeven.
 • 5. Na ontvangst van de bestelling is de Klant verplicht om

controleer het voordat de bezorger vertrekt of bij het in bezit nemen. Elk gebrek, beschadiging of mismatch met de artikelen op de bestelbon moet onmiddellijk of uiterlijk binnen 3 dagen na levering aan de bezorger worden gemeld. Afgekeurde producten moeten binnen 14 dagen na ontvangst worden teruggezonden aan de Onderneming, die zal onderzoeken of zij aansprakelijk kan worden gesteld en zo nodig een nieuwe bestelling zal versturen. Hiervoor dient de Klant gebruik te maken van het retourformulier dat in de verpakking van uw bestelling zit.

 • 6. In ieder geval, in geval van verlies van een bestelling, de

De klant wordt verzocht contact op te nemen met de vennootschap via e-mail op Nestvini@gmail.com.

 

Artikel 9 – Herroepingsrecht (alleen voor verkoop op afstand)

 • 1. De Klant, zoals bedoeld in de Wet op de consumentenbescherming van het Wetboek van economisch recht, beschikt over een herroepingstermijn van 14 dagen na het in bezit nemen van het Product. §2. In dat geval moet de Klant in zijn herroepingsbrief zijn volledige naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en bestelnummer vermelden en aangeven welk(e) product(en) wordt/worden teruggezonden. Klik hier om het terugtrekkingsformulier te downloaden. §3 Dit herroepingsrecht kan alleen worden uitgeoefend als de op de Site gekochte producten op geen enkele wijze zijn gebruikt of gewijzigd en als de oorspronkelijke verpakking niet is beschadigd, de zegels intact zijn en ze vergezeld gaan van de aankoopfactuur. §Dit herroepingsrecht is niet van toepassing op producten (I) die op maat zijn gemaakt, (II) die snel kunnen bederven of verouderen, (III) die in de uitverkoop zijn, (IV) die niet in voorraad zijn, (V) of in speciale promotie ter gelegenheid van bepaalde evenementen. In dit geval worden de producten niet teruggenomen, noch terugbetaald, noch geruild. §Dit herroepingsrecht laat de Klant toe om, op eigen kosten en risico, de artikelen terug te sturen naar de maatschappelijke zetel van de Onderneming binnen de 14 dagen na de verzending van zijn verzoek. De Vennootschap verbindt zich ertoe alle ontvangen betalingen terug te betalen door ze terug te storten op de bankrekening waarmee de online betaling door de Klant werd verricht of door op de Site waardebonnen aan te bieden met een waarde die gelijk is aan de prijs van het teruggezonden product. §6 Retourkosten zijn voor rekening van de Klant. Het bedrijf

zal de exacte kosten voor deze terugkeer aangeven of een raming geven, indien het onmogelijk is de exacte kosten te voorspellen. Indien het niet mogelijk is de goederen per post te retourneren, zal de Vennootschap de goederen met haar eigen middelen ophalen, maar steeds op kosten van de Klant.

 • 7. Voor zover het herroepingsrecht wordt uitgeoefend binnen

In overeenstemming met de formulieren en voorwaarden in dit artikel, zal de Klant binnen 14 dagen na ontvangst door de Onderneming van het geretourneerde product worden terugbetaald.

 

Artikel 10 – Garantie en terugzending van producten met gebreken

 • De Vennootschap garandeert dat de producten voldoen aan de

en voldoen aan de normale verwachtingen die de Klant mag hebben, rekening houdend met de specificaties van het product. De Vennootschap garandeert ook dat de producten voldoen aan alle bestaande wetten op het moment van de bestelling.

 • De wettelijke garantie daarentegen is uitsluitend gericht op

conformiteitsgebreken die bestaan op het moment van levering van de producten, met uitzondering van: (i) elke directe of indirecte schade aan het product na levering, (ii) elke vervanging van onderdelen of accessoires die regelmatig moeten worden vernieuwd, (iii) alle schade als gevolg van brand, waterschade, blikseminslag, ongevallen of andere natuurrampen; (iv) elk defect dat uitdrukkelijk of door nalatigheid, slecht onderhoud of abnormaal gebruik is veroorzaakt; (v) schade als gevolg van commercieel, professioneel of collectief gebruik.

 

Artikel 11 – Beperking van de aansprakelijkheid

 • De Vennootschap zal alles in het werk stellen om de levering van

kwaliteitsproducten. In geen geval kan de Onderneming aansprakelijk worden gesteld voor gebreken die het gevolg zijn van het optreden van een derde.

 • De Vennootschap is niet verantwoordelijk voor

indirecte gevolgen van het gebruik van de producten, met name in geval van een allergische reactie op een onderdeel of in geval van schade als gevolg van abnormaal, ongebruikelijk of onvoorzien gebruik van de producten.

 • De Vennootschap verkoopt producten in het kader van de

wetgeving die van toepassing is op de verkoop van de betrokken producten. Indien de Klant producten verwerft die verboden zijn voor verkoop aan minderjarigen, is de Onderneming niet aansprakelijk voor de schadelijke gevolgen voor de minderjarige ten gevolge van de consumptie van deze producten.

 • De Vennootschap is niet verantwoordelijk voor

niet-uitvoering van de verkoop van de producten als gevolg van overmacht, storingen, stakingen van nutsbedrijven van welke aard ook, lock-outs, arbeidsconflicten, brand, technische incidenten, stroomstoringen, storingen in de gebruikte netwerken, (telecommunicatie)lijnen of communicatiesystemen en/of het niet beschikbaar zijn van onze Website, niet-levering of te late levering door leveranciers of andere derden en het niet ontvangen van toestemming via de overheid of andere soortgelijke gebeurtenissen

 

Artikel 12 – Intellectuele eigendom

 • De volledige inhoud van de website van de Vennootschap is de

Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd (en met name de domeinnaam, de redactionele inhoud van de Site, foto’s, afbeeldingen, teksten, logo’s, enz., met uitzondering van elementen die uitdrukkelijk naar een derde verwijzen). Als zodanig mogen zij niet worden gekopieerd, gereproduceerd of gebruikt, tijdelijk of permanent, voor andere doeleinden dan die welke aan de Klant kunnen worden toegeschreven, zonder toestemming van de Vennootschap, eigenaar van de website.

 • De Vennootschap kan de compatibiliteit van de site niet garanderen

Internet met door de Klant gebruikte hardware of software.

 • Indien de Klant, om welke reden dan ook, wenst te creëren,

van een site van een derde, een link naar de Site, in is vereist om de Vennootschap vooraf te informeren. Informatie kan per e-mail worden gestuurd naar nestvini@gmail.com.

Artikel 13 – Persoonsgegevens

 • Alle persoonsgegevens van de Klant

zoals gedefinieerd door de Europese verordening gegevensbescherming 2016/679 (GDPR) wordt verwerkt in overeenstemming met deze verordening. Deze gegevens worden uitsluitend voor de goede uitvoering van de contractuele relatie tussen de partijen verwerkt en opgeslagen en worden in geen geval voor andere doeleinden aan derden doorgegeven. Raadpleeg in dit verband de www… pagina van de website van de Vennootschap (aan te vullen met de link naar het privacybeleid).

 • De volgende gegevens worden door de Vennootschap bewaard:

naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer.

 • De Klant heeft de mogelijkheid om: (i) bezwaar te maken, op

tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, om ernstige en legitieme redenen, tenzij dit verzet een goede uitvoering van de contractuele relatie tussen de partijen onmogelijk maakt; (ii) gratis toegang te krijgen tot de gegevens die de Vennootschap over hem/haar bewaart en de rectificatie te verkrijgen van gegevens die onvolledig, onjuist of irrelevant zijn; (iii) verzoeken om verwijdering van zijn of haar gegevens uit de Vennootschap, mits de Vennootschap niet verplicht is de gegevens te bewaren op grond van een wettelijke verplichting; (iv) de overdraagbaarheid van hun gegevens in het bezit van de Vennootschap aan een derde partij te vragen; (v) in voorkomend geval, te allen tijde de toestemming voor een uitsluitend op toestemming gebaseerde gegevensverwerking in te trekken.

 • Elk verzoek betreffende het bovenstaande moet

schriftelijk per post naar het hoofdkantoor van de Vennootschap gestuurd, of per e-mail naar nestvini@gmail.com.

 • De Vennootschap kan aan derden informatie verstrekken

Deze informatie wordt aan het publiek beschikbaar gesteld op verzoek van elke autoriteit die wettelijk gerechtigd is een dergelijk verzoek te doen. Het bedrijf kan het ook bekendmaken als een dergelijke bekendmaking te goeder trouw vereist is om te voldoen aan wet- en regelgeving, of om zijn rechten of eigendom te beschermen of te verdedigen.

 

Artikel 14 – Bewijsverkrijging

 • De Diensten uitgevoerd door de Vennootschap namens de

Klantgegevens kunnen te allen tijde op anonieme wijze door de Vennootschap worden gebruikt voor referentiedoeleinden. De Vennootschap verbindt zich ertoe de toestemming van de Klant te bekomen voor referenties met uitdrukkelijke vermelding van de gegevens van de Klant.

 • De vennootschap kan de cliënt verzoeken een

getuigenis, schriftelijk, mondeling of visueel, over de verwezenlijking van de diensten en het effect ervan op de persoon. Het staat de Cliënt vrij te allen tijde te weigeren dit bewijs te leveren. In geval van aanvaarding wordt hij/zij door de Vennootschap uitgenodigd om formeel schriftelijk in te stemmen. De door de Vennootschap verzamelde getuigenissen kunnen worden gebruikt voor documentaire of referentiedoeleinden.

 

Artikel 15 – Klachten

 • Elke vordering van de Klant, met uitzondering van

Alle vorderingen die in een artikel kunnen worden vermeld, moeten uiterlijk 3 dagen na het voorval dat aanleiding geeft tot de vordering schriftelijk worden ingediend per telefoon: 0479.54.16.08, per e-mail: nestvini@gmail.com of per post op de zetel van de vennootschap, waarbij het poststempel als bewijs geldt. De Onderneming verbindt zich ertoe u binnen 3 werkdagen een antwoord te geven en alles in het werk te stellen om een minnelijke schikking te vinden die voor alle partijen aanvaardbaar is. Voor zover een vordering door de Klant wordt ingesteld binnen de hierboven vermelde termijnen en voor zover de Onderneming dit aanvaardt, is het gevorderde bedrag beperkt tot de waarde van de betrokken Producten.

 

Artikel 16 – Nietigheid

 • De eventuele nietigheid van een bepaling van de huidige

De geldigheid van deze algemene voorwaarden wordt niet aangetast door enige afwijking ervan. Indien een beding ongeldig wordt verklaard, verbinden de partijen zich ertoe een beding van gelijke strekking vast te stellen en in deze algemene voorwaarden op te nemen.

 

Artikel 17 – Toepassing van het Belgische recht

 • Deze voorwaarden, alsmede alle

Elk geschil betreffende de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze algemene voorwaarden is onderworpen aan het Belgische recht.

 • Alle bepalingen die hierin niet zijn gespecificeerd

Op de algemene voorwaarden is het Belgische recht van toepassing.

 • Indien, om welke reden dan ook, het internationaal recht of

Indien andere buitenlandse wetgeving van toepassing zou zijn, zou deze in eerste instantie worden uitgelegd overeenkomstig de Belgische wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.

 

Artikel 18 – Geschillenbeslechting en bevoegde rechterlijke instanties

 • In geval van een geschil, bemiddeling tussen de Vennootschap en de Klant

heeft de voorkeur. Indien echter geen overeenstemming mogelijk is, zijn de bevoegde rechtbanken die van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.